lesna zver na ceste

Zrazená lesná zver, domáce zviera

Čo robiť, ak zrazíte lesnú zver alebo domáce zviera? V jesenných a zimných mesiacoch býva výskyt zveri v okolí ciest častejší a pravdepodobnosť dopravnej nehody spôsobenej stretom so zverou je omnoho väčšia. Prečítajte si, ako postupovať, ak zrazíte divú zver alebo domáce zviera.

Kde možno výskyt zveri predvídať?

  • na cestách vedúcich cez súvislé lesné porasty
  • na cestách vedúcich medzi lesnými porastmi a poľami
  • na cestách vedúcich okolo vodných tokov

Zvýšenú pozornosť odporúčame na úsekoch vyznačených výstražnými dopravnými značkami A 17 – zvieratá a A 18 – zver.

dopravná značka A17 - zvieratá

Niekedy však ani pri najväčšej opatrnosti nedokážu vodiči zabrániť zrážke s lesnou alebo inou zverou, ktorá im náhle vbehne do cesty.

dopravná značka A17 - zver

Zrazil som zver (srnku, jeleňa, zajaca), kam zavolať?

Komu oznámiť zrážku so zverou?

Vodič je povinný každú zrážku s lesnou zverou oznámiť policajtom lebo za dopravnú nehodu sa podľa §64, ods. 2, písm. a) považuje aj škodová udalosť ak nie je splnená niektorá z povinností §66, ods. 6.

(§ odst. 6 znie: … Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.)

Lesná zver je majetkom poľovného združenia, v ktorého revíri sa nachádza. Oznámiť každú zrážku vozidla s lesnou zverou policajtom je potrebné aj preto, lebo policajti vedia okamžite vyrozumieť zástupcov príslušného poľovného združenia a v spolupráci s nimi dokážu zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie prekážky a obnovenie zjazdnosti cesty.

Ak ste zrazili na ceste zviera budete automaticky považovaný za vinníka?

Nie. Obvykle sa vinník v takom prípade neurčuje.

Máte nárok na náhradu škody, ktorá vznikla na vozidle, keď ste zrazili voľne žijúcu zver?

Áno, ale len ak máte havarijné poistenie, alebo taký typ povinného ručenia, ktoré škody spôsobené zrážkou s voľne žijúcim zvieraťom akceptuje.

Budete hradiť škodu spôsobenú tým, že ste usmrtili zviera?

Áno, žiadosť o náhradu škody môže vzniesť poľovnícke združenia či majiteľ zvieraťa, škoda bude hradená z vášho povinného ručenia.

Môžete si zrazenú zver zobrať?

Nie. Ak tak urobíte, hrozí vám trestný čin pytliactva.

Čo ak zrazíte domáce zviera?

V obciach dosť často komplikuje plynulosť cestnej premávky nekontrolovateľný pohyb domácich zvierat. Aj keď kolízie s nimi spôsobia len minimálne materiálne škody, vzhľadom na zvýšenú hustotu premávky je pre vodičov oveľa nebezpečnejšie okamžité zníženie rýchlosti vplyvom prudkého brzdenia. Škody spôsobené vzájomnou kolíziou vozidiel bývajú už omnoho vyššie.

Máte nárok na náhradu škody, ktorá vznikla na vozidle, keď ste zrazili domáce zviera?

Pri dopravnej nehode zavinenej nekontrolovateľným pohybom domácich zvierat po cestách možno náhradu škody žiadať od ich majiteľov. Majiteľ zvieraťa je zodpovedný za to, že sa zviera pohybovalo bez dozoru, ale pretože aj vodič je spoluzodpovedný (nevšimol si kravy na ceste), nie je vždy isté, že bude majiteľ zvieraťa hradiť škodu v plnej výške. Ak máte havarijné poistenie, alebo taký typ povinného ručenia, ktoré akceptujú škody spôsobené zrážkou s domácimi zvieratami, môžete si náhradu škody uplatniť v príslušnej poisťovni.